Category Anita-Mui Salon

假髮

Category: Anita-Mui Salon Comments: No comments

假髮

80年代染髮未流行,

當時染髮代表了"壞".

雖然她形象前衛,

但也不准歌迷染髮,

而前期的她自己也極其量只是用假髮!

直至, 二千年代, 染髮普及化, 她才接受染髮,

可見她形象是"壞", 但內心是傳統的.

~~~~

白色假髮

1990年

1991~1992年

1996年

1997年

1999年

~~~~

藍色假髮

1991~1992年

1995年

~~~~

紅色假髮

1997年

1998年

~~~~

橙色假髮

1991~1992年

~~~~

黃色假髮...

更多...

駁髮

Category: Anita-Mui Salon Comments: One comment

 

駁髮

1994年

1996年

 

563 total views, 1 views today

更多...

Bob 頭

Category: Anita-Mui Salon Comments: No comments

 

Bob 頭

1999年

 

1,023 total views, no views today

更多...

小辮子

Category: Anita-Mui Salon Comments: No comments

 

小辮子

1993年

1997年

 

953 total views, no views today

更多...

束馬尾

Category: Anita-Mui Salon Comments: No comments

 

束馬尾

1985年

1996年

1997年

1997年

1998年

2000年

 

 

1,151 total views, no views today

更多...